Algemene voorwaarden

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Praktijk Kimoira worden aangeboden. Door het aanvaarden van deze diensten gaat de Deelnemer akkoord met deze voorwaarden.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder "Praktijk Kimoira": de rechtspersoon die de diensten verleent. "Deelnemer" is de partij die de diensten afneemt.

Diensten

Praktijk Kimoira biedt alternatieve diensten aan, waaronder maar niet beperkt tot (vermeld hier de specifieke diensten die u aanbiedt). Deze diensten worden uitgevoerd door gekwalificeerd en ervaren personeel.

Garantie en aansprakelijkheid

Praktijk Kimoira garandeert dat haar diensten worden uitgevoerd met de grootst mogelijke zorg en professionaliteit. In geval van onjuiste uitvoering van de diensten zal Praktijk Kimoira deze naar eigen inzicht herstellen of vervangen. De aansprakelijkheid van Praktijk Kimoira is beperkt tot het bedrag van de factuur voor de betreffende diensten.

Duur en beëindiging

Deze algemene voorwaarden blijven van kracht totdat ze worden beëindigd door Praktijk Kimoira. Beëindiging dient schriftelijk plaats te vinden.

LEAP

Deelnemer begrijpt dat LEAP een mogelijkheid op stressvermindering en verbeterd mentaal welzijn met zich mee brengt. Ook begrijpt deelnemer dat LEAP fysieke bewegingen kan veroorzaken. Zoals het geval is met elke fysieke activiteit, is het risico op letsel altijd aanwezig en kan het niet volledig worden uitgesloten. Deelnemer aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor alle eventuele schade die kan ontstaan door deelname.

LEAP is geen vervanging voor medische of psychologische zorg, onderzoek, diagnose of behandeling. LEAP wordt niet aanbevolen bij mensen die vatbaar zijn voor manie, waanvoorstellingen of psychoses. Hetzelfde geldt voor mensen die bekend zijn met epilepsie. Door in te schrijven bevestigt de Deelnemer dat een bevoegde arts zijn of haar goede gezondheid en fysieke en mentale conditie heeft geverifieerd om aan een dergelijk programma deel te nemen. Daarnaast zal Deelnemer de facilitator vóór de les op de hoogte stellen van eventuele medische aandoeningen of fysieke beperkingen. Als Deelnemer zwanger is, zwanger word of postnataal of postoperatief is, bevestigt deelname dat Deelnemer de toestemming van zijn of haar arts heeft om deel te nemen.

Deelnemer bevestigt ook dat alleen Deelnemer verantwoordelijk is om te beslissen of Deelnemer LEAP wil beoefenen en dat deelname op eigen risico is. Deelnemer stemt er hierbij mee in om onherroepelijk afstand te doen van alle claims die Deelnemer nu heeft of hierna zou kunnen hebben tegen LEAP (Lifeforce Energy Awakening Process) en de facilitator.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deelnemer heeft de bovenstaande algemene voorwaarden gelezen en volledig begrepen en gaat ermee akkoord.

Terug naar de website

2024 Kimoira Surlinio